Aylin SARI, 1 Turan USLU2

Anahtar Kelimeler: Kemik mineral yoğunluğu; fetuin-A; Postmenopozal osteoporoz

Özet

Amaç: Bu çalışmada postmenapozal kadınlardaki serum fetuin-A konsantrasyonları ile kemik mineral yoğunluğu (KMY) değerleri arasındaki ilişki değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Kasım 2009 - Mart 2010 tarihleri arasında 90 katılımcı çalışmaya dahil edildi ve otuzar kişilik üç gruba ayrıldı. Grup 1 yeni postmenopozal osteoporoz tanısı konmuş hastalardan, grup 2 postmenopozal osteoporoz tanısı daha önce konmuş ve tedavi edilen hastalardan ve kontrol grubu postmenopozal KMY değerleri normal olan sağlıklı gönüllülerden oluşuyordu. Serum fetuin-A düzeyi, enzim bağlı immünosorbent assay (ELISA) kullanılarak ölçüldü. Ön arka lomber omurga, femur boynu ve total femur KMY dual enerji X-ray absorbsiyometri (DXA) kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Serum fetuin-A düzeyleri ile KMY skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki izlendi. Ön arka lomber omurga, femur boyun ve total femur KMY değerleri azaldıkça serum fetuin-A düzeyi de azalmakta idi. Postmenopozal osteoporozlu hastalarda serum fetuin-A düzeyi, kontrol grubuna kıyasla, daha düşük bulundu. Osoporoz tedavisinin bu hastalarda serum fetuin-A düzeyini etkilemediği görüldü.

Sonuç: Çalışma bulgularımız, KMY parametreleri ile fetuin-A ilişkisini ve dolayısıyla postmenopozal osteoporoz ile fetuin-A arasındaki ilişkiyi doğrulamıştır. Kemik mineralizasyonunu gösteren fetuin-A, postmenopozal osteoporozun tanı ve tedavisinde kullanılabilecek bir biyobelirteç olabilir.