Murat KARKUCAK, 1 Erhan ÇAPKIN, 1 Haşim ÇAKIRBAY, 1 Ayşe AKYÜZ, 2 Ahmet ALVER, 2 Ayşegül CANSU, 3 Duygu DEMİROK, 1 Mehmet TOSUN1

Anahtar Kelimeler: Anti- sitrülinlenmiş protein antikor, anti-TNF-alfa, romatoid artrit, TWEAK

Özet

Amaç: Bu çalışmada romatoid artritli (RA) hastalarda serum tümor nekroz faktörü (TNF) ile ilişkili zayıf apoptoz indükleyici (TWEAK) ve anti-sitrülinlenmiş protein antikorların (ACPA) düzeyi araştırıldı ve bu parametrelerin hastalık aktivitesi, sitokin seviyeleri ve anti-TNF-alfa tedavisi ile olası ilişkisi değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya 51 RA'lı hasta (39 kadın ve 12 erkek) ve 25 sağlıklı kontrol dahil edildi. Hastalardan 22'si anti-TNF-alfa ve 29'u sadece hastalığı modifiye edici antiromatizmal ilaçlar almaktaydı. Serum TWEAK, anti-APCA [(antimodifiye strülinlenmiş vimentin (MCV) ve anti-siklik sitrülinlenmiş peptid, (CCP)], TNF-alfa ve interlökin-1 düzeyleri enzim bağlı immünosorbent testiyle (ELISA) ölçüldü. Romatoid artrite ilişkin hastalık aktivitesi Hastalık Aktivitesi Skoru 28'e (DAS28) göre değerlendirildi. Radyografiler modifiye Sharp yöntemlerine göre puanlandı.

Bulgular: Romatoid artritli hastalar anlamlı ölçüde daha yüksek anti-MCV ve anti-CCP düzeylerine sahipti. Romatoid artritli hastalar ve kontroller serum TWEAK düzeyleri yönünden değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir fark yoktu (p=0.765). Anti-CCP, anti-MCV ve modifiye Sharp skorları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi. Anti-CCP, anti-MCV ve modifiye Sharp skorları arasında anlamlı bir pozitif ilişki tespit edildi. Romatoid artritli hastalarda serum TWEAK düzeyleri ile anti-CCP düzeyleri arasında bir negatif ilişki (r=–0.84, p=0.471) mevcuttu, ancak bu istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuç: Çalışmamız anti-CCP ve anti-MCV düzeylerinin RA'lı hastalarda kontrol grubundan daha yüksek olduğunu ve aynı zamanda modifiye Sharp skoru ile ilişkili olduğunu gösterdi. TWEAK düzeyleri farklı ilaç tedavileri alan RA'lı hastalar ile kontroller arasında benzerdi.