Ümit Dündar, Özlem Solak, Fatma Şamlı, Vural Kavuncu

Anahtar Kelimeler: Ultrason, miyofasiyal ağrı sendromu

Özet

Amaç: Ultrason tedavisi yumuşak doku ağrısının tedavisinde sıklıkla uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı servikal miyofasiyal ağrı sendromunda (MAS) ultrason tedavisinin etkinliğini araştırmaktır.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya toplam 55 servikal MAS olan hasta dahil edildi. Hastalar rastgele iki tedavi grubuna ayrıldı. Birinci grupta (n=28), ultrason diatermi bilateral her üç tetik noktayı kapsayacak şekilde 8 dakika süre ile günde bir kez olmak üzere üç haftalık periyotta toplam 15 seans verildi. İkinci grupta (n=27), aynı tedavi protokolü uygulandı fakat, uygulama sırasında cihaz kapatıldı. Her iki gruptaki bütün hastalar servikal bölge için günlük izometrik ve germe egzersizleri uyguladılar. Değerlendirme parametreleri çalışmanın başlangıcında, 4. hafta ve 12. haftada ölçüldü. Bütün hastalar görsel anolog skala ile istirahat ve hareket ağrısı açısından değerlendirildi. Aktif hareket açıklığı inklinometre ve gonyometre ile ölçüldü. Disabilite ve yaşam kalitesi ise boyun disabilite indeksi (BDİ) ve Nottingham sağlık profili (NSP) ile değerlendirildi.

Bulgular: Her iki grupta 4. ve 12. hafta sonunda başlangıca göre tüm parametrelerde (her iki grupta NSP'nin uyku ve sosyal izolasyon alt parçaları hariç) istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler saptandı (p<0.05). Bununla beraber BDİ ve NSP'nin ağrı ve fizisel yetenekler alt parçalarındaki iyileşmeler birinci grupta daha iyiydi. Ayrıca istirahatte ve harekette değerlendirlen ağrı azalması da birinci grupta daha iyi bulundu.

Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızın sonuçları servikal MAS'nun tedavisinde ultrason tedavisinin etkiliği olduğunu göstermiştir. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 110-5)