Ercan KARABACAK1, Levent TEKİN2, Algün POLAT EKİNCİ3, Ümüt GÜZELKÜÇÜK4, Güzin ÖZARMAĞAN3

1Department of Skin and Venereal Diseases Clinic, GATA Haydarpaşa Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, GATA Haydarpaşa Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Skin and Venereal Diseases Clinic, İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
4Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Turkish Armed Forces Rehabilitation Center, Ankara, Turkey

Anahtar Kelimeler: Femoral kartilaj, lepra, ultrasonografi

Özet

Amaç: Bu çalışmada lepra hastalarında ultrason kullanarak femoral kıkırdak kalınlığının değerlendirilmesi amaçlandı.
Hastalar ve yöntemler: Lepra tanısı konmuş 21 hasta (11 erkek ve 10 kadın) ve yaş, cinsiyet ve vücut kütle indeksi uyumlu 21 kontrol çalışmaya dahil edildi. Herhangi bir sistemik inflamatuar hastalık veya diz travması öyküsü olan kontroller çalışmaya alınmadı. Tüm femoral kıkırdak değerlendirmeleri kas-iskelet sisteminin lineer prob ile ultrasonografisinde deneyimli aynı hekim tarafından yapıldı. Yirmi bir lepra hastasının 42 dizi ve 21 sağlıklı deneğin 42 dizinin ölçümleri analiz edildi.
Bulgular: Lepra hastalarında femoral kıkırdak değerleri kontrol grubuna göre düşük olmasına rağmen, farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.
Sonuç: Psöriyatik artrit hastalarında hastalık aktivite indeksi olarak DAREA’nın laboratuvar klinik değerlendirme bulguları ile iyi düzeyde korele olduğu saptandı. Lepra hastalarında femoral kıkırdak kalınlığındaki belirgin olmayan azalmanın komplikasyonlara bağlı görece immobilizasyon ve biyomekanik değişimlere bağlı olabileceğini düşünüyoruz.