Ahmet BOYACI1, Ahmet TUTOĞLU1, İrfan KOCA2, Özcan KOCATÜRK3, Esra ÇELEN1

1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Harran University, Şanlıurfa, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Gaziantep University, Gaziantep, Turkey
3Department of Neurology, Medical Faculty of Harran University, Şanlıurfa, Turkey

Anahtar Kelimeler: Karpal tünel sendromu; elektrofizyolojik bulgular; el fonksiyonu; kısa dalga diatermi.

Özet

Amaç: Bu çalışma karpal tünel sendromunda kesikli ve sürekli kısa dalga diatermi (KDD) tedavisinin etkinliğini karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
Hastalar ve yöntemler: Bu çift-kör, randomize kontrollü klinik çalışmaya hafif veya orta şiddetli karpal tünel sendrom tanısı konulan 30 hasta (55 el bileği) alındı. Hastalar randomize olarak ü. gruba ayrıldı ve splinte ek olarak şu tedaviler uygulandı: grup 1: sürekli KDD, grup 2: kesikli KDD ve grup 3: plasebo KDD. Tedavi haftada beş gün toplam 15 seans uygulandı. Hastalar; Tinel testi, Phalen’s ve ters Phalen’s manevraları, karpal kompresyon testi, Boston Karpal Tünel Sorgulama Anketi (BKTSA: iki b.lümden oluşur: semptom şiddet skalası ve fonksiyonel durum skalası ) ve görsel anolog skala kullanılarak değerlendirildi. Median motor distal latansı, median duyusal distal latansı ve sinir ileti hızı .l.üldü. Elektrofizyolojik bulgular, klinik test ve skalalar tedavi öncesi ve sonrası değerlendirildi.
Bulgular: Kesikli KDD grubunda Phalen’s manevrası pozitifliğinde anlamlı bir farklılık gözlendi (p<0.05). Sürekli ve kesikli KDD gruplarında görsel anolog skala, BKTSA-semptom şiddet skalası ve BKTSA-fonksiyonel durum skalası skorlarında, median sinir motor ve duyusal latansı ve duyusal sinir ileti hızı değerlerinde düzelmeler izlendi (p<0.05). Plasebo grubunda da BKTSA-fonksiyonel durum skalası ve median sinir motor distal latansında düzelme izlendi (p<0.05). Sürekli KDD grubunda diğer gruplara göre BKTSA-semptom şiddet skalası skorunda düzelme daha fazlaydı (p<0.01) ve her iki KDD grubunda kontrol grubuna göre median sinir duyusal distal latansı ve sinir ileti hızı .l.ümlerindeki düzelme daha fazlaydı (p<0.01).
Sonuç: Splint tedavisi ile desteklenen sürekli ve kesikli KDD tedavileri; ağrı, el fonksiyonları ve elektrofizyolojik bulguların iyileştirilmesinde etkiliydi. Ek olarak sürekli KDD, kesikli ve plasebo KDD tedavisine göre semptom şiddetini azaltmada daha etkili olabilir.