Özgür ORTANCIL, 1 Nercivan BULMUŞ, 1 Şenay ÖZDOLAP, 1 Sibel KIRAN, 2 Mehmet ARASLI3

Anahtar Kelimeler: Anti-CCP antikorları; ekstra-artiküler tutulum; romatoid artrit; romatoid factor

Özet

Amaç: Bu çalışmada anti-siklik sitrulinli peptid (anti-CCP) antikorlar ile ekstra-artiküler tutulum (EAT) arasındaki ilişki araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya Ocak 2009 - Aralık 2009 tarihleri arasında ACR (American College of Rheumatology) tanı kriterlerine göre romatoid artrit (RA) tanısı konulan 67 hasta (53 kadın, 14 erkek; ort. yaş 57.4±13.5 yıl; dağılım 26-82 yıl) dahil edildi. Tüm hastaların yaşları, cinsiyetleri, hastalık süreleri ve EAT'leri (romatoid nodül, pulmoner nodül, pulmoner fibroz, keratokonjonktivitis sikka) kaydedildi ve romatoid faktör (RF) ve anti-CCP antikor pozitifliği ve serum RF seviyeleri değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 28'inde (%41.8) EAT saptandı. Otuz dört hastada (%50.7) anti CCP antikorlar mevcuttu. Anti- CCP antikor pozitifliği EAT'li 16 hastada (%57.1) saptanırken, EAT'si bulunmayan 18 hastada (%46.2) saptandı (p>0.05). Romatoid faktör pozitifliği EAT'li 23 (%82.1) hastada mevcut iken, EAT'si olmayan 30 hastada (%76.9) mevcuttu (p>0.05). Serum RF seviyeleri EAT'li hastalarda 176.5±201.7 IU/ml iken, EAT'siz hastalarda 114.1±144.8 IU/ml idi (p>0.05). Pulmoner fibrozisi olan hastaların ortalama serum RF titreleri pulmoner fibrozisi olmayanlara göre anlamlı şekilde daha yüksek (sırasıyla 237.8±204.8 IU/ml ve 118.9±158.6 IU/ml; p=0.036) idi.

Sonuç: Romatoid artritli hastalarda EAT'lerin mortaliteyi ve morbiditeyi artırdığı bilinmektedir. Bu nedenle şiddetli hastalığı olan hastaların saptanmasına yardımcı olan belirleyiciler erken agresif tedaviye karar verilmesinde önemli rol oynamaktadır. Anti-CCP antikorları ile EAT arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarda çelişkili sonuçlar bulunmuştur. Bu çalışmada CCP pozitifliği ile EAT varlığı arasında herhangi bir ilişki saptanmadı. Anti-CCP antikorları ile EAT arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için daha fazla sayıda hasta içeren çalışmalara gereksinim olduğu düşüncesindeyiz.