Ahmet TUTOĞLU1, Ahmet BOYACI1, Ahmet KÜÇÜK2, Ali ŞAKALAR1, Hüseyin SERT2, Şaban YALÇIN2

1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Harran University, Şanlıurfa, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Harran University, Şanlıurfa, Turkey

Anahtar Kelimeler: Kompleks bölgesel ağrı sendromu, el, perfüzyon indeksi, puls oksimetri

Özet

Amaç: Bu çalışmada kompleks bölgesel ağrı sendromlu (KBAS) hastalarda perfüzyon indeksinin (Pİ) etkilenen ekstremiteye göre diğer ekstremitelerde değişip değişmediği araştırıldı ve bu invaziv olmayan yöntemin KBAS hastalarının periferik perfüzyonunun değerlendirilmesinde olası değeri tanımlandı.
Hastalar ve yöntemler: Budapeşte kriterlerini tamamlayan 25 KBAS tip 1 hastası (17 erkek, 8 kadın; ort. yaş 37.9±15.1 yıl; dağılım 20-53 yıl) ve hastane çalışanlarımızdan yaş, cinsiyet ve vücut kütle indeksi açısından benzer 22 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Hastalar ve kontroller avuç içi yukarıya bakacak şekilde sırtüstü yatırıldı. Puls oksimetre sensörü önce KBAS’lı elin dördüncü parmağına ve sonra etkilenmemiş elin dördüncü parmağına bağlandı. Pİ değerleri prob tespit edildikten beş dakika sonra kaydedildi. Her iki ekstremite için aynı işlem kontrol grubuna da uygulandı.
Bulgular: Pİ değerleri hastaların sağlıklı ve etkilenmiş elleri arasında anlamlı olarak farklı idi (p=0.007). Pİ değerleri kontrol grubundaki deneklerin sol ve sağ elleri arasında anlamlı farklılık göstermedi (p>0.05).
Sonuç: Bu çalışma erken dönem KBAS tip 1 hastalarının ekstremitelerinin periferik Pİ’sinin tanı sürecinde kullanışlı olabileceğini göstermektedir.