Rabia ÖNEM1, Selime ÇELİK1, Jülide ÖNCÜ2, Onur TANKAYA1, Uğur KOLAT1, Birim SUNGU DANIŞMANT1, Can Sait SEVİNDİK1, Ömer Akil ÖZER1

1Department of Psychiatry, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Medeni durum, romatoid artrit, cinsellik

Özet

Amaç: Romatoid artritli (RA) hastalarda fiziksel sıkıntı evlilik uyumunu ve cinsel işlevi etkileyebilir. Bu çalışmada, kadın RA hastalarında evlilik uyumunun ve cinselliğin araştırılması amaçlanmıştır.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya 18-55 yaşları arasında (ortalama yaş 37.36±7.21), RA tanısı konulmuş, evli ve henüz menopoza girmemiş 47 kadın hasta dahil edildi. Kontrol grubu olarak 45 sağlıklı kadın alındı. Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği (GRISS), Arizona Cinsel Deneyimler Ölçeği (ASEX), Çiftler Uyum Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği ve 28 Eklemde Hastalık Aktivite Puanları değerlendirildi.
Bulgular: Ortalama hastalık süresi 4.77±4.61 yıl idi. Çiftler Uyum Ölçeği ve GRISS toplam puanlarının toplam ve alt ölçek puanları bakımından gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Arizona Cinsel Deneyimler Ölçeği toplam puanı (p<0.05), ASEX-objektif cinsel uyarılma (p<0.05), ASEX-sübjektif cinsel uyarılma (p<0.01) kategorileri ve GRISS anorgazmi alt ölçeği puanları bakımından gruplar arasında anlamlı fark bulundu. Pozitif bir korelasyon sadece hassas eklem sayısı ve GRISS anorgazmi alt ölçeği arasında bulundu (p<0.05).
Sonuç: Romatoid artrit hastaların evlilik uyumunu etkilememekte, fakat cinsel işlevi belirli bir dereceye kadar etkileyerek psikiyatrik tedavi gereksinimi doğurabilmektedir.