Şebnem KOLDAŞ DOĞAN, 1 Yasemen TANER, 2 Deniz EVCİK1

Anahtar Kelimeler: Hiperaktivite, hipermobilite, eklem, ağrı

Özet

Amaç: Bu çalışmada dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğuna (DEHB) benign eklem hipermobilite sendromunun (BEHS) eşlik edip etmediği belirlendi ve DEHB'li hastalarda BEHS'nin insidansı değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Bu çalışma Kasım 2007 - Şubat 2008 tarihleri arasında Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve Psikiyatri Anabilim Dallarınca yapılmıştır. Elli dört DEHB'li hasta (45 erkek 9 kız; ort. yaş 9.7±2.2 yıl; dağılım 7-12 yıl) ve 36 sağlıklı kontrol (19 erkek, 17 kız; ort. yaş ve 9.8±2.3 yıl; dağılım 7-12 yıl) çalışmaya dahil edildi. Bireylerin sosyodemografik ve klinik özellikleri ile son bir aydaki eklem ağrısı şiddeti kaydedildi. Ağrı şiddeti Revize-Yüz Ağrı Skalası ve Likert Ağrı Skalası ile değerlendirildi. Eklem hipermobilitesi Beighton skorları ile değerlendirildi.

Bulgular: Benign eklem hipermobilite sendromu DEHB'li hastalarda %31.5, kontrol grubundaki bireylerde ise %13.9 oranında saptandı ve bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.05). Revize-Yüz Ağrı Skalası ve Likert Ağrı Skalası skorlarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar yoktu (p>0.05). Dikkat eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu olan hastalarda kontrol grubuna kıyasla Beighton total skorunda istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlendi (p=0.004).

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları eklem hipermobilitesinin DEHB ile ilişkili olabileceğini desteklemektedir ve DEHB'li hastaların kas iskelet sistemi ile ilişkili yakınmaları değerlendirilirken bu durumun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.