Bedriye Mermerci Başkan, Filiz Sivas, Lale Akbulut Aktekin, Fatma Gül Yurdakul, Nilay Kılıç Çınar, Hatice Bodur, Kürşat Özoran

Anahtar Kelimeler: Fibromyalji, romatoid artrit, otoimmün tiroidit

Özet

Amaç: Bu çalışmada fibromiyalji (FM) ve romatoid artrit'li (RA) hastalarda, tiroid otoantikorlarının varlığı ve bu antikorlar ile depresyon, yaşam kalitesi ve hastalık semptomları arasındaki ilişki araştırıldı.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya 65 FM'li, 39 RA'lı kadın hasta ve 40 sağlıklı kontrol alındı. Serum serbest tiroksin (sT4), serbest triiodotironin (sT3), tirotropin (TSH), antitroglobülin (Tg Ab) ve antitiroid peroksidaz (TPOAb) düzeyleri immunometrik yöntemle değerlendirildi. Aynı zamanda demografik verileri, alkol, sigara alışkanlığı, sabah tutukluğu, ağrılı eklem bölgeleri ve eşlik eden diğer semptomların varlığı kaydedildi. Tüm hastalarda ağrı, uyku bozukluğu, yorgunluk ve sabah yorgunluğunun şiddeti sorgulandı. Yaşam kalitesini değerlendirmek için Fibromiyalji Etki Sorgulama formu (FES), depresyon varlığını değerlendirmek için Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanıldı.

Bulgular: TPOAb ve TgAb (+) olma oranı sırasıyla FM grubunda %13.8 ve %15.4, RA grubunda %2.6 ve %5.1, kontrol grubunda %5.0 ve %5.0 idi ve gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Tiroid otoimmünitesinin (+) oluşu, FM grubunda %18.5, RA grubunda %5.1 ve kontrol grubunda %7.5 idi ve gruplar arasındaki fark anlamsızdı. VAS ile değerlendirilen yaygın ağrı, uyku bozukluğu, yorgunluk, sabah yorgunluğu ile ortalama FES ve BDÖ skoru yönünden gruplar arasında anlamlı derecede fark vardı ve en yüksek değerler FM grubuna aitti. Tiroid otoimmünitesi (+) olan FM'li hastalarda ortalama ESH, CRP, TSH düzeyi ve postmenapozal hasta oranı tiroid otoimmünitesi (-) olan FM hastalarına göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksekti. Tiroid otoimmünitesi olan ve olmayan RA'lı hastalar karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç: Fibromyalji ve RA'lı hastalar ile sağlıklı kontroller arasında tiroid otoimmünitesi yönünden fark saptanmadı. Sonuç olarak, FM ve RA grubunda tiroid otoimmünitesi ile yaşam kalitesi, eşlik eden semptomların sıklığı ve şiddeti, depresyon varlığı arasında ilişki olmadığını söyleyebiliriz. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 130-6)