Özlem Baysal1, Zühal E Altay1, Tülay Öner1, Tamer Baysal2, Feza Burak3, Saim Yoloğlu4

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD.
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD.

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, hormon replasman tedavisi, östrojen, patella kartilaj hacmi

Özet

Semptomatik diz osteoartritinin (OA) sıklıkla patellofemoral OA ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir. Patellofemoral OA'in kadınlarda erkeklerden daha fazla görülmesi seks hormonu farklılığının hastalık üzerinde etkili olabileceğini düşündürmektedir. Postmenopozal kadınlarda hormon replasman tedavisinin (HRT), OA insidans ve prevalansı üzerine etkili olduğunu destekleyen epidemiyolojik veriler olsa da HRT'nin patellofemoral OA üzerine etkisi tam olarak bilinmemektedir.

Bu çalışmada amacımız; HRT almayan (kontrol) ve alan postmenopozal kadınlarda, HRT kullanımının patella kartilaj hacmi üzerine etkisini kartilaj hacmi ölçümü ile değerlendirmekti.

HRT almamış 23 olgu (kontrol), 5 yıldan kısa süre HRT almış 21 olgu ve 5 yıldan uzun süre HRT almış 15 olgunun patella kartilaj hacimleri manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemi kullanılarak ölçüldü. HRT almayan kontrol grubu ile uzun süre (>5 yıl) HRT alan postmenopozal kadınların patella kartilaj hacimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p= 0.001). Çalışma sonucu elde ettiğimiz veriler, özellikle uzun süre (>5 yıl) HRT kullanımının patella kartilajı üzerine koruyucu etkisi olabileceğini göstermektedir.