Saime Sarıoğlu Ay1, Haydar Gök2, Peyman Yalçın2

1Özel Bayındır Hastanesi
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, kalsitonin, kalsitriol, tedavi

Özet

Bu çalışma, kalsitonin nasal sprey ve kalsitriol kombine tedavisinin postmenopozal osteoporoz üzerine etkilerini araştırmak amacı ile planlandı. Osteoporoz izlem polikliniğine başvuran, yaşları 45-70 arasında değişen 520 kadın hasta değerlendirildi. Tıbbi öykü, fiziksel muayene, laboratuvar değerlendirme ve kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümlerinden sonra uygun bulunan 200 hasta çalışmaya alındı ve rastgele 4 tedavi grubuna ayrıldı. Birinci gruba 200 İÜ/gün nazal kalsitonin ve 0.25 gx2 kalsitriol, ikinci gruba 200 İÜ/gün nazal kalsitonin, üçüncü gruba 0.25 gx2 kalsitriol, dördüncü gruba ise sadece 1000 mg/gün kalsiyum verildi. Hasta grupları da 1000 mg/gün dozda kalsiyum kullandılar. Hastalar tedavi başlangıcında ve 6 aylık aralar ile değerlendirmeye alındılar ve 2 yıl süreyle takip edildiler. Kemik yapım ve yıkım belirleyicileri 6 ayda bir ölçüldü. KMY ölçümleri tedavi başlangıcında, birinci ve ikinci senenin sonunda yapıldı. Tedavi sonunda lomber omurga ve femur boynu KMY değerlerinde kombinasyon grubunda daha fazla artış gözlendi. Nazal kalsitonin, kalsitriol ve kalsiyum kombine tedavisinin postmenopozal kadınlarda KMY'nu artırmada tek başına kalsitonin veya tek başına kalsitriol kullanımına göre daha etkin olduğu sonucuna varıldı.