Günşah Şahin1, Hayal Güler1, Melek Sezgin1, Gürbüz Polat2

Anahtar Kelimeler: Leptin, Kemik Mineral Yoğunluğu, Postmenopozal Osteoporoz

Özet

Bu çalışmada, postmenopozal kadınlarda, serum leptin düzeyinin, kemik mineral yoğunluğunun (KMY) bir belirleyicisi olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Kırk osteoporotik kadın hasta ( Lomber veya kalça bölgesinde, t skoru <-2.5) ve yaş ve vücut kitle indeksi uyumlu 40 sağlıklı kadın ( t skoru >-1) çalışmaya alındı. Tüm kadınlar post-menopozal dönemdeydi. Serum leptin konsantrasyonu bir gece aç kaldıktan sonra, radioimmunoassay ile ölçüldü. KMY değerleri, lomber bölge, kalça bölgesi (femoral neck) ve tüm vücutta, dual enerji X -ray abzorbsiyometri ile ölçüldü ( DEXA NORLAND XR-46). Serum leptin düzeyi açsından gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05).

Çalışmamızda, postmenopazal osteoporotik ve non-osteoporotik kadınlarda, serum leptin düzeyi açısından istatiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir. Bununla birlikte, leptin kemiği lokal olarak, doku düzeyinde etkiliyebilir. Bu nedenle, kemik mikro çevresinde yapılan, leptin ile ilgili çalışmalar, ümit vericidir.