Funda Levendoğlu, Halim Yılmaz, Hatice Uğurlu

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.

Anahtar Kelimeler: Subakromiyal sıkışma sendromu, steroid enjeksiyonu, fizik tedavi

Özet

Amaç: Bu çalışmada subakromiyal sıkışma sendromunda fizik tedavi ile steroid enjeksiyonunun etkinliklerini karşılaştırdık.

Metod: Çalışmaya subakromiyal sıkışma sendromlu 52 hasta alındı. Hastalar randomize edilerek iki gruba ayrıldı. Kortikosteroid enjeksiyonu 1ml (40 mg/ml) triamsinolon asetonid ve 4 ml (%1'lik) lidokain karışımı içeriyordu. Enjeksiyon birinci grubun subakromiyal boşluğuna lateral yaklaşımla verildi. İkinci gruba ultrason, TENS ve hot pack içeren fizik tedavi ajanları uygulandı. Her iki gruba da Codman ve güçlendirme egzersizleri verildi. Hastalar tedavinin başlangıcından sonra 15. gün, 1. ay ve 3. ay da yeniden değerlendirildi. Ağrının şiddetini değerlendirmek için Vizüel Ağrı Skalası (VAS), maksimal kas kuvvetlerini değerlendirmek için izokinetik ölçüm ve omuz fonksiyonlarını değerlendirmek için American Shoulder and Elbow Surgery (ASES) Omuz İndeksi kullanıldı.

Bulgular: Hastaların ağrı skorlarında her iki tedavi grubunda da belirgin azalma vardı. Fakat, ağrı azalması fizik tedavi grubu ile karşılaştırıldığında enjeksiyon grubunda anlamlı derecede fazla idi (p<0.05). Enjeksiyon ve fizik tedavi grubu arasında diğer parametreler açısından karşılaştırma yapıldığında 15 gün, 1. ay ve 3. ay da anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: Enjeksiyon ile tedavi edilen hastalarda ağrı azalması daha fazla idi. Ancak hem fizik tedavi hem de lokal steroid enjeksiyonu uygulaması omuz fonksiyonları açısından aynı etkiye sahipti.