L. Oktay Erdem1, C. Zuhal Erdem1, Selda Sarıkaya2

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, sakroiliit, manyetik rezonans görüntüleme

Özet

Amaç: MR görüntüleme ile AS'li hastaların karakteristik sakroiliit bulgularını belirlemek amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: AS tanılı ardışık 13 hasta (yaş ortalaması:44± 10) ve 4 asemptomatik gönüllü (yaş ortalaması: 40± 7) çalışmaya dahil edildi. AS'li hastaların ortalama hastalık süresi 10.4± 8.3 yıl (4-30 yıl) idi. MR görüntüleme, 1.5 T sistemde, AS'li hasta ve kontrol olgulara, koronal planda T1-ağırlıklı turbo spin-echo (TSE), T2-ağırlıklı (FFE) ve yağ-baskılı short tau inversion recovery (STIR) sekansları ile uygulandı. MR görüntüleme ile 13 AS'li hastanın 26 sakroiliak (Sİ) ekleminde erozyon, ankiloz, tip1-3 lezyonlarının sıklığı kaydedildi. MR görüntüleri hastaların klinik durumu hakkında bilgi sahibi olmayan iki radyolog tarafından görüş birliğine varılarak değerlendirildi.

Bulgular: Dört gönüllünün (8 Sİ eklem) MR görüntüleme bulguları normal idi. 13 AS'li hastanın 26 Sİ ekleminde sırasıyla tip 3 lezyonu (%46), tip 2 lezyonu (%31), tip 1 lezyonu (%19), erozyon (%38) ve ankiloz (%35) saptandı.

Sonuç: Kanımızca MR görüntüleme sakroileit tanısında, Sİ eklem anatomisini ve sakroiliit lezyonlarını ayrıntılı olarak gösterebilen ve radyasyon maruziyeti olmayan noninvaziv yararlı bir görüntüleme yöntemidir.