Rafet Koca1, H. Cevdet Altınyazar1, M. Dilşad Kılınçarslan1, Gamze Açıkgöz2, Ülkü Koç2

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, psoriatik artrit, kemik mineral yoğunluğu, osteoporoz

Özet

Psoriasis kronik seyirli, tekrarlayıcı, inflamatuvar ve hiperproliferatif bir deri hastalığıdır. Osteoporoz kemik mineral yoğunluğu (KMY) ve kemik matriksinin birlikte kaybı ile karakterize bir hastalıktır. Azalmış KMY osteoporotik kırıklar için major bir risk faktörüdür. Bu çalışmanın amacı, eklem tutulumu olmayan orta ve şiddetli plak tip psoriasisli hastalarda KMY'nu (Z skoru kullanılarak) araştırmaktır. Eklem tutulumu olmayan plak tip psoriasis tanısı konulan 43 hasta (12 erkek, 31 kadın ve yaş ortalaması 38.3) ve 30 sağlıklı kişi (9 erkek, 21 kadın ve yaş ortalaması 38.6) çalışmaya kabul edildi. Tüm olguların ve sağlıklı kişilerin lomber (L2- 4), femur ve sol önkol KMY'ları X-ray absorptiyometri ile ölçüldü. Hastaların L2-4, femur ve sol önkol ortalama KMY değerleri ile sağlıklı kişilerin L2-4, femur ve sol önkol ortalama KMY değerleri arasında anlamlı fark tespit edilmedi (her bölge için p>0.05). Her iki grup 40 yaş altı ve üstü olarak ikişer alt gruba ayrıldı ve alt gruplar arasında yapılan karşılaştırmalarda anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Ayrıca menapozda olan hastaların KMY ile menapozda olan sağlıklı kişilerin KMY arasında da anlamlı fark tespit edilmedi (p>0.05). Sonuç olarak, bu çalışma eklem tutulumu olmayan orta ve şiddetli plak tip psoriasisli hastalarda kortikal ve trabeküler kemik dansitesinin etkilenmediğini göstermektedir.