Sevgi Urhan1, Cahit Kaçar1, Emel Alimoğlu2, Erdal Gilgil1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D.

Anahtar Kelimeler: Karpal tünel sendromu, kortikosteroid enjeksiyonu, splint, ultrasonografi

Özet

Karpal tünel sendromu (KTS) tedavisinde kortikosteroid enjeksiyonu ve el-el bilek istirahat splintinin etkinliklerini değerlendirmek amacıyla bu çalışma planlandı. Ellerde uyuşma yakınması ile başvuran, klinik ve elektrofizyolojik değerlendirme ile KTS tanısı koyulan 31 hastanın 41 eli çalışmaya alındı. Çalışmada diabetes mellituslu hastalara el-el bilek istirahat splinti uygulandı, diğer hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. Birinci gruba lokal kortikosteroid enjeksiyonu, ikinci gruba ise el-el bilek istirahat splinti uygulandı. Tedavi öncesinde ve tedavi başlangıcından üç hafta sonra klinik olarak Phalen, ters Phalen, Tinel testleri, duyu muayenesi, ağrı ve parestezi için vizüel analog skala (VAS) ve ultrasonografide karpal tünel girişinde median sinir kesit alanı ve ekojenitesi, elektrofizyolojik olarak ise median sinir distal motor ve duyu latansı, birleşik kas aksiyon potansiyeli ve duyu amplitüdleri ile duyusal sinir iletim hızı değerlendirildi. Tedavi sonrası iki grubun karşılaştırılmasında; splint grubunda VASparestezi 'de ve median sinir distal motor latansındaki azalma istatistiksel olarak daha anlamlı iken, enjeksiyon grubunda ise median sinir ekojenitesindeki düzelme daha belirgindi. Diğer parametrelerde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Klinik ve elektrofizyolojik parametrelerle birlikte ultrasonografide median sinir kesit alanında anlamlı azalma gözlendi.

Sonuç olarak her iki yöntem de KTS tedavisinde kısa dönemde etkili bulundu. Ayrıca ultrasonografinin de median sinirin görüntülenmesinde ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir yöntem olduğu gözlendi.