Kadir Yıldırım1, Saliha Karatay1, Gürhan Güreser2, Ahmet Kızıltunç2, Mahir Uğur2, Kazım Şenel2

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, hastalık aktivitesi, superoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz

Özet

Bu çalışmanın amacı; RA'li hastalarda antioxidan enzim aktivitelerinin serum seviyelerindeki değişiklikleri kontrol etmek ve hastalık aktivite skorlarının serum antioksidan enzim kapasitesini yansıtıp yansıtmadığını değerlendirmekti.

Eritrosit CuZn superoksit dismutaz (CuZnSOD) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) seviyeleri 20 RA'li hasta ile 20 sağlıklı kontrol grubunda bakıldı. Hastalık aktivite skoru DAS28 kullanılarak tüm hastalar için hesaplandı. RA'li hastalarda ve kontrol grubunda CuZnSOD aktivite değerleri sırasıyla, 13.8 ± 2.5 (U/mg.protein) ve 8.62 ± 1.8 (U/mg.protein) idi. İki grup arasında anlamlı fark vardı (p<0.001). Ortalama eritrosit GSH-Px aktivite seviyeleri RA'li hastalar ve kontrol grubu için sırasıyla 27.6 ± 9.3 (µmol NADPH oxid/min/mg.protein) ve 14.5 ± 3.3 (µmol NADPH oxid/min/mg.protein) olarak bulundu. Eritrosit GSH-Px ak-tivite değerleri açısından gruplar arasında anlamlı fark vardı (p<0.001). RA hastalarında ortalama DAS28 skoru 3.44 ± 1.23 idi. Eritrosit CuZnSOD ve GSH-Px kapasitelerinin herbiri ile DAS28 skor-ları arasında anlamlı bir pozitif korelasyon vardı (r= 0.80, p<0.001; r= 0.81, p<0.001, sırasıyla). RA'li hasta-larda eritrosit CuZnSOD ve GSH-Px aktivite değerleri ile CRP arasında anlamlı korelasyon saptanırken, ESR ile enzim kapasiteleri arasında korelasyon yoktu. Mevcut çalışma, bu hastalığın inflamatuvar proçesinde ve oluşan doku hasarında rol oynayan artmış eritrosit CuZnSOD ve GSH-Px seviyelerinin RA'li hastalarda hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde faydalı markerler olabileceğini gösterdi.