Remzi Çevik, Suat Acar, Ali Gür, Kemal Nas, A. Jale Saraç

Dicle Ü.Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

Anahtar Kelimeler: Kronik yorgunluk sendromu, depresyon, klinik bulgular

Özet

Kronik yorgunluk sendromu, 6 aydan fazla süren yorgunluk ile beraber kas-iskelet ağrıları ve psikiyatrik bulguların da eşlik ettiği, bayanlarda daha sık görülebilen, kronik, sakatlayıcı bir kas- iskelet sistemi hastalığıdır. KYS'na sık eşlik edebilen psikiyatrik bozuklukların başında depresyon gelir. Bu çalışmanın amacı, KYS'li premenapozal kadın hastaların depresyon düzeylerini değerlendirmek ve bu düzeylerin klinik bulgularla ilişkisini araştırmaktı.

Atlanta 1994 CDC (Center for Disease Control) tanı kriterlerine göre Kronik Yorgunluk Sendromu tanısı konan 61 premenapozal kadın hasta ile 35 sağlıklı kadın çalışmaya alındı. Her iki grubun Beck depresyon skalaları ölçüldü; semptomatik özellikleri, yaygın vücut ağrısı ve hassas nokta yönünden muayene edildi.

Çalışmamızda, hasta grubunda semptomatik özellikler, Beck skoru ve hassas nokta sayısı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek tespit edildi(p<0.001). Hasta grubunda Beck skoru 17 ve üstünde olanlarla 17'nin altında olan gruplar arasında; hassas nokta sayısı, artralji ve uyku düzensizliği açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede fark saptandı (p<0.05 ve p<0.01). Ayrıca Beck skorlarıyla hassas nokta sayısı, boğaz ağrısı, artralji, kas zaafı ve uyku düzensizliği arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulundu (p<0.001 ve p<0.05 ).

Çalışmamız KYS'lu hastalarda depresyon düzeylerinin yükseldiğini ve hassas nokta sayısı arttığını göstermektedir. Depresyon düzeyi yüksek olan hastalarda düşük olanlara göre hassas nokta sayısı, uyku düzensizliği ve artralji oranları artmaktadır. KYS'nun tanısında ve tedavisinin planlanmasında depresyon ve fibromyalji varlığı göz önünde bulundurulmalıdır.