Ferda Özdemir1, Özlem Tükenmez1, Nesrin Turan2

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD
2Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, kemik mineral yoğunluğu, demir eksikliği anemisi

Özet

Yaşam tarzı, beslenme, alışkanlıklar, kronik hastalıklar ve bu hastalıklara yönelik tedavi yöntemleri kemik yoğunluğunda olası değişikliklere ve osteoporoz (OP) gelişimine neden olabilir. Bu risk faktörleri arasında demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi de yer almaktadır. Çalışmamızda postmenopozal ve senil osteoporozlu kadınlarda kemik mineral yoğunluğu (KMY) ve laboratuvar değerleri ile demir eksikliği / demir eksikliği anemisi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Çalışmaya OP polikliniğine başvuran 141 kadın hasta alındı. Hastaların demografik özellikleri sorgulandı. Kemik mineral yoğunlukları (KMY) DEXA ile ölçüldü. Tüm hastalardan tam kan sayımı, serum demir (Fe), total demir bağlama kapasitesi (TDBK), transferrin saturasyonu (TS), folik asit (FA) ve vitamin B12 tetkikleri istendi.

Çalışmanın sonucunda 141 postmenopozal osteoporozlu kadının 14 ‘ünde anemi saptandı (%9.93). İki grup arasında Ca, Mg, Fe, TS arasında fark tespit edildi. TDBK arasında da fark bulundu, ancak anlamlı değildi. Çalışmamızda gruplar arasında KMY bakımından da anlamlı fark elde edilmedi. Fe eksikliği anemisi olan hasta grubunda Fe ile Ca arasında negatif ilişki bulundu. Her iki grupta da anemi göstergeleri ile KM yoğunlukları arasında ilişki saptanmadı.

Bu sonuçlarla çalışma grubumuzu oluşturan, Fe eksikliği anemisi olan, postmenopozal osteoporozlu kadınlarda Fe ile Ca arasında negatif ilişki olmasına rağmen KMY üzerine belirgin bir etkisi olmadığını gözlemledik.