Meryem DEDEOĞLU, Ümit GAFUROĞLU, Özlem YILMAZ, Hatice BODUR

Anahtar Kelimeler: Kavrama; tutma; romatoid artrit

Özet

Amaç: Bu çalışmada romatoid artritli (RA) hastalarda elle kavrama ve tutma güçlerinin hastalık aktivitesi, fonksiyonel bozukluk ve engellilik, eklem hasarı, ağrı ve hastalık süresi ile olan ilişkisi incelendi.

Hastalar ve yöntemler: Yüz iki romatoid artritli hastanın (78 kadın, 24 erkek; ort. yaş 52.8±10.5 yıl; dağılım 26-69 yıl) elle kavrama ve tutma güçleri dinamometre ile değerlendirildi. Muhtemel ilişkiyi değerlendirmek için 28 Eklemde Hastalık Aktivite Skoru (DAS 28), Duruöz El İndeksi (DHI), Fonksiyonel Bozukluk Sinyalleri (SOFI) indeksi, Sağlık Değerlendirme Ölçeği (HAQ), Romatoid Artrit Eklem Hasarı (RAAD) skoru, Modifiye Sharp Skoru (MSS) ve görsel analog ölçeği (GAÖ) kullanıldı.

Bulgular: Tüm kavrama ve tutma güçleri ile DAS 28 skoru, HAQ skoru, SOFI indeksi, DHI, RAAD skoru, MSS, GAÖ ve hastalık süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir negatif ilişki bulundu (p<0.001). El güçleri ile en güçlü ilişki gösteren parametreler DHI, SOFI indeksi ve HAQ idi. Duruöz El İndeksi, SOFI indeksi, RAAD skoru, DAS 28 skoru, HAQ skoru ve MSS birbirleriyle anlamlı düzeyde pozitif ilişkili bulundu (p<0.001). En güçlü ilişki HAQ ile DHI arasında idi (r=0.876, p<0.001).

Sonuç: Bu çalışmada RA hastalarında elle kavrama ve tutma güçlerinin, hastalık aktivitesi, eklem hasarı, ağrı, hastalık süresi, fonksiyonel bozukluk ve engellilik ile negatif ilişkili olduğu bulundu. Çalışma bulgularımız, RA hastalarının elle kavrama ve tutma yetilerinin fonksiyonel bozukluk ve engellilik üzerindeki önemini vurgulamaktadır.