Necip Güder1, Mehmet Ünlü2, Nurhan Doğan3

1SDÜ Tıp Fakültesi, Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon AD
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD
3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, akciğer tutulumu, yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi, solunum fonksiyon testleri

Özet

Bu çalışmada romatoid artrit (RA)'li hastalarda akciğer tutulumunun yaygınlığını, diğer klinik parametrelerle olan ilişkisini, teşhis için kullanılan toraksın yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) ve solunum fonksiyon testleri (SFT) sonuçları arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Bu amaçla Amerikan Romatizma Birliği (ARA) kriterlerine göre tanı konan RA'li 37 olgu ile solunum sistem patolojisi olmayan 18 gonartrozlu hasta YRBT ve SFT ile değerlendirildi. Romatoid artritli hastalar, ayrıca kullanılan ilaç, hastalık aktivite parametreleri ve klinik bulguların akciğer tutulumu ile ilişkisi açısından kendi aralarında karşılaştırıldı. Sonuçta RA'li hasta grubunda YRBT incelemesinde akciğer patolojisi sıklığının oldukça yaygın olduğu görüldü (%56,8). Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografide interstisyel akciğer hastalığını düşündüren; 5 hastada buzlu cam görünümü, 2 hastada bal peteği görünümü, 3 hastada interlobüler septal kalınlaşma bulguları görülmüştür. Romatoid artrit'li hasta grubunun zorlu ekspirasyonun 1.saniyesinde ölçülen hava hacmi (FEV1), zorlu ekspirasyonun 1. saniyesinde ölçülen zorlu ekspiratuvar hava hacminin, zorlu vital kapasitenin yüzdesi şeklinde ifadesi (FEV1/FVC) ve zorlu ekspirasyon sırasındaki en yüksek akım hızı (PEF) değerlerinde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düşüklükler olduğu görüldü (p<0.05).

Genelde klinik olarak sessiz olan bu tutulumun şiddetinin artması sonucu fizyolojik fonksiyonları etkilediği görüldü. Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi veya SFT tetkiklerinin tek başlarına bu tutulumu değerlendirmede tam olarak etkili olmadıkları, YRBT'nin küçük hava yolu tutulumunu değerlendirmede SFT tetkikine göre yetersiz olduğu görüldü.