Pınar Küçük EROĞLU, 1 Özlem YILMAZ, 1 Hatice BODUR, 1 Can ATEŞ2

Anahtar Kelimeler: Kuru iğneleme; flurbiprofen; lidokain; miyofasiyal ağrı sendromu

Özet

Amaç: Bu çalışmada boyun ve sırt bölgesinde miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) bulunan hastalarda kuru iğneleme, lidokain enjeksiyonu ve oral flurbiprofen tedavilerinin etkinliği karşılaştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Bu prospektif çalışmaya toplam 60 hasta (7 erkek, 53 kadın; ort yaş 33.7 yıl; dağılım 18-50 yıl) dahil edildi. Hastalar blok randomizasyon ile üç gruba ayrıldı. Bir gruba tetik noktalara kuru iğneleme, bir gruba lidokain enjeksiyonu (çift kör) ve diğer gruba yedi gün süresince 200 mg/gün oral flurbiprofen tedavisi verildi. Ayrıca hastaların tümüne tutulan kasın gerilmesini temel alan standart bir ev egzersiz programı da verildi. Tedavi öncesi ve tedaviden sonraki üçüncü ve 14. günlerde ağrı şiddeti, görsel analog ölçeği (GAÖ) ile tetik noktaların duyarlılık derecesi algometre ile boyun ve omuz aktif eklem hareket açıklıkları gonyometre ile ve yaşam kalitesi Nottingham Sağlık Profili ile değerlendirildi.

Bulgular: Üç grupta da tedaviden sonraki üçüncü ve 14. günlerde tedavi öncesine göre ağrı şiddeti, tetik nokta hassasiyeti, eklem hareket açıklıkları ve yaşam kalitesi açısından iyileşme saptandı. Tedavilerin etkinlikleri açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Miyofasiyal ağrı sendromunun tedavisinde, ev egzersizleri ile birlikte kuru iğneleme, lidokain enjeksiyonu ve oral flurbiprofen tedavilerinin tümü etkindir.