Snezana Maric KREJOVIC, 1 Aleksandar ZIVANOVIC, 2 Bajram HASANI, 3 Tatjana ILLE, 4 Andrea GLISIC5

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, postmenopozal, tibolon

Özet

Amaç: Postmenopozal osteoprozlu kadınlarda tibolon tedavisinin etkilerini ve tolerabilitesini araştırmayı amaçladık.

Hastalar ve yöntemler: Sıkı talimatlar almalarının ardından, hastalar oral yolla günde bir defa tibolon tabletleri aldı. Tüm hastalar 500 mg aktif kalsiyum ve 400 IU D vitamini ile kalsiyum takviyesi aldı. Çalışmanın amacı uyarınca, iki yıl boyunca tibolon tedavisi gören 93 kadın incelendi. Bu hastalar çalışma grubunu oluşturdu. İkinci grup yalnızca 500 mg aktif kalsiyum ve 400 IU D vitamininden oluşan bir takviye alan osteoporozlu 33 kadını içermekteydi. Üçüncü grup (kontrol grubu) tavsiye verilmesi durumunda hiçbir ilaç almamış olan 42 kadından oluşmaktaydı. Kemik mineral yoğunluğu lomber omurgada ölçüldü ve ölçümler dual enerjili X ışını absorbsiyometrisi yöntemiyle tedaviden önce ve bir ve iki yıllık tedavinin ardından gerçekleştirildi. Kemik mineral yoğunluğu kalsiyum ve D vitamini alan 33 kadından oluşan grupta ve hiç ilaç almayan grupta incelendi.

Bulgular: Tibolonla uygulanan bir yıllık tedavinin ardından kemik kütlesinde %4.9'luk bir iyileşme kaydedildi ve iki yıl sonra %7.5'lik bir iyileşme mevcuttu. Kalsiyum ve D vitamini alan hastalarda bir yıl sonra kemik kütlesinde %2.9'luk anlamlı bir artış meydana geldi ancak değerler ikinci yılın ardından başlangıç seviyesine geri döndü. Herhangi bir tedavi almayan hastalarda, kemik kütlesinde bir yıl sonra %0.6, ikinci yılın ardından ise %0.9'luk azalma meydana geldi.

Sonuç: Osteoporozlu kadınlar üzerinde tibolonun etkinliği ve tolerabilitesi konusunda yürüttüğümüz iki yıllık çalışmamız tibolonun iyi bir tolerabilite ile vertebral kemik kütlesinde anlamlı ölçüde artış sağladığını doğruladı. Bu bulgu dolaylı olarak, hem vertebral hem de non-vertebral kırık riskinin de anlamlı ölçüde azaldığı anlamına gelmektedir.