Remzi ÇEVİK1, Yaşar BÜKTE2, Kemal NAS1, Figen CEYLAN ÇEVİK1, Gökhan KIRBAŞ3, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM4

Anahtar Kelimeler: Akromiyoklaviküler eklem, diz, MRG, osteoartiküler tüberküloz

Özet

Son yıllarda immün yetersizlik oluşturan hastalıklar ve ilaç kullanımı gibi nedenlerle tüberküloz insidansında artış görülmektedir. Ayrıca osteoartiküler tutulum da artmıştır. Bu yazıda diz ve akromiyoklaviküler eklem tüberkülozu tanısı konulan 22 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Bu eklemin tüberkülozu çok nadirdir ve diz eklem tutulumu ile birlikteliği literatürde bildirilmemiştir. Kesin tanı sinoviyal biyopsinin histopatolojik incelemesiyle konuldu. Göğüs radyografisinde kavitasyon ve manyetik rezonans görüntüleme incelemesinde ise ile karakteristik demonstratif bulgular saptandı. Antitüberküloz ilaç tedavisine tatmin edici bir yanıt ile başlandı.