D. Ofluoğlu1, G. Akyüz1, Ö. Kayhan1, F. Dede2, H. T. Turoğlu2, TY Erdinc2, S. İnanır2

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD

Anahtar Kelimeler: Refleks sempatik distrofi sendromu, kalsitonin, ağrı, fizik tedavi

Özet

Reflek sempatik distrofi sendromu (RSDS) sık rastlanan fakat her zaman tanısı konulamayan bir sendromdur. Genellikle ekstremitelerde bir travmadan sonra görülür. Çalışmamızda travma sonrası üst ekstremitede görülen refleks sempatik distrofi sendromunda salmon kalsitoninin ağrı ve semptomlar üzerine olan etkinliğini araştırmayı amaçladık. Çalışmaya evre 1 RSDS tanısı konmuş yaş ortalamaları 55,8±15,22 (25-72), 3 ‘ü erkek 12 ‘si kadın toplam 15 kişi alındı. Hastalara 3 ay süre ile 200 IÜ/gün intranazal salmon kalsitonin, tanıyı takiben 15 gün süre ile girdap banyosu, TENS, su içinde 1,5 watt / cm2 ultrason ve 3 ay boyunca ılık su içi eklem hareket açıklığı (EHA) egzersizleri uygulandı. Tedavinin başında ve sonunda hasta ve sağlam ekstremitelerde gonyometre ile EHA, dinamometre ile kavrama güçleri değerlendirildi. Ağrı değerlendirilmesi 10 cm'lik görsel ağrı skalası (GAS) kullanılarak yapıldı. Çalışmanın sonunda hekimin hastayı global değerlendirmesi yapıldı. Eklem hareket açıklığında, GAS ile değerlendirilen ağrı skorlarında ve kavrama güçlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzelme olduğunu gözledik (p<0.05). Sonuç olarak salmon kalsitoninin intranazal kullanımı ile travmaya bağlı üst ekstremite RSDS ‘lu olgularda ağrı ve hassasiyetin azaldığı ve fonksiyonelliğin arttığı kanısına vardık.