Dilek Durmuş, Yeşim Akyol, Kıvanç Cengiz, Tülay Terzi, Ferhan Cantürk

Anahtar Kelimeler: Kronik bel ağrısı, ultrason, ağrı, yürüme performansı, yaşam kalitesi

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kronik bel ağrısı (KBA) olan hastalarda tedavide kullanılan ultrasonun (US) ağrı, fonksiyon, yaşam kalitesi ve depresyona olan etkisini değerlendirmektir.

Yöntem ve Gereçler: KBA'sı olan 42 hasta rastgele iki gruba dağıtıldı. Grup 1 sıcak paket, US ve egzersiz tedavisi aldı, grup 2 kontrol grubu olarak kabul edildi (sıcak paket, plasebo US ve egzersiz tedavisi). Bütün tedaviler (US, plasebo US, sıcak paket ve egzersiz) 3 hafta süreyle haftada 5 gün uygulandı. Hastaların ağrısı visual analog skala (VAS), disabilitesi Düzeltilmiş Oswestry Özürlülük Sorgulama formu (DOÖS) ve Ağrı Özürlülük İndeksi (AÖİ), fonksiyonu 6 dakika yürüme testi (6DYT), yaşam kalitesi kısa form-36 (SF-36) ve depresyon Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Tedavi sonrasında her iki grupta ağrı, disabilite, yürüme performansı, yaşam kalitesi ve depresyonda çok anlamlı gelişme tespit edildi. İki grup karşılaştırıldığında VAS ağrı, 6DYT, SF-36'nın fiziksel rol ve emosyonel roldeki kısıtlılık parametrelerini içeren alt grupları ve BDÖ değerlerinde grup 1'de grup 2'ye göre daha anlamlı gelişme bulundu.

Sonuç: Bu çalışmada tedavide kullanılan US'nin KBA'lı hastalarda ağrıya, yaşam kalitesinin bazı parametrelerine, fonksiyonel performansa ve depresyona etkili olduğunu tespit ettik. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 82-7)