Ferda Özdemir1, Şenay Demir Yazıcı1, Derya Demirbağ Kabayel1, Necdet Süt2

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, postmenopozal dönem, poliklinik

Özet

Amaç: Bu çalışmada, kadınların postmenopozal dönemde osteoporoz (OP) polikliniğine başvuru yaşında etkili olabilecek faktörler araştırıldı.

Yöntem ve Gereçler: Bu amaçla OP polikliniğimize başvuran 226 postmenapozal kadın olgu retrospektif olarak incelendi. Tüm olguların eğitim durumları, meslekleri, menopoza girdikleri yaş, menopoz süresi, hormon replasman tedavisi (HRT) alıp almadığı, egzersiz alışkanlığı, sekonder OP yapacak ilaç öyküsünün olup olmadığı ve ailedeki OP öyküsü sorgulandı. Kemik mineral yoğunluğu (KMY) değerlendirmeleri lomber omurga ve femurdan DEXA ile yapıldı. Veriler lineer regresyon analizi ile değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 58.8±8.7 (37-82) olup, menopoz yaş ortalamaları 45.2±5.8 idi. Başvuru yaşını etkileyebileceği düşünülen faktörler çok değişkenli geriye dönük adımsal doğrusal regresyon modeline (Backward stepwise lineer regression analysis) konulduğunda yalnızca 2 etkenin (menopoz yaşı ve süresi) başvuru yaşını etkilediği saptandı. Söz konusu iki değişkenin başvuru yaşındaki değişimin %98.9'luk kısmını (Adjusted R2) açıkladığı bulundu. Regresyon modelinin p değeri < 0.001 olarak bulundu.

Sonuç: Sonuç olarak postmenopozal kadınlarda OP polikliniğine başvuru yaşını etkileyen en önemli faktörün; menopoz yaşı ve süresinin olduğu görüldü.. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 72-6)