Ceyda Akın, Öznur Öken, B. Füsun Köseoğlu

Anahtar Kelimeler: Lateral epikondilit, ultrason, tedavi

Özet

Amaç: Lateral epikondilit tanısı almış hastalarda ultrason tedavisinin etkinliğini araştırmak ve plasebo ultrason tedavisi ile karşılaştırmaktı.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya, lateral epikondilit tanısı konan 25-62 yaş (ort. yaş 46.7±8.1) arasında 60 hasta (40 kadın ve 20 erkek) dahil edildi. Hastalar randomize olarak 2 gruba ayrıldı: ultrason (US) grubu ve plasebo grubu. Ultrason grubundaki hastalara (n=30) sürekli ultrason; plasebo grubuna (n=30) ise çalışmayan başlığın kullanıldığı ultrason 5 dakika süreyle 3 hafta boyunca toplam 15 seans uygulandı. Tüm hastalara tedavi süresince (3 hafta) gece splinti verildi. Hastalar tedavi başlangıcı, sonu (3. hafta) ve 15 gün sonra (5. hafta ) değerlendirildi. İstirahat ve hareket ağrısı vizüel ağrı skalası (VAS) ile, el sıkma gücü el dinamometresi ile, günlük yaşam aktivite değerlendirmesi Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand (DASH-T) anketi Türkçe versiyonu ile, yaşam kalitesi Short-Form (SF)-36 ölçeği ile değerlendirildi Ayrıca hasta memnuniyeti de sorgulandı.

Bulgular: İstirahat ağrısı (VAS); US grubunda hem tedavi sonunda (3. hafta) hem de 15 gün sonraki takipte (5. hafta) tedavi öncesine göre anlamlı düzelmişti, ancak plasebo grubundaki düzelme sadece 3. haftada gözlendi (p<0.01). Hareket ağrısı (VAS) ise US grubunda hem 3. haftada hem de 5. haftada tedavi öncesine göre anlamlı düzelmişti, ancak plasebo grubunda 3. haftadaki anlamlı azalmaya rağmen 5.haftada anlamlı artış gözlendi (p<0.01). El sıkma gücü; her iki grupta da tedavi sonunda ve 5. haftadaki takipte tedavi öncesine göre düzelmişti (p<0.008), ancak tedavi sonu ile 5. hafta arasında fark yoktu . Her iki grup karşılaştırıldığında ise gruplar arasında farklılık saptanmadı (p>0.05). DASH-T skorları açısından iki grup arasında tedavi sonunda ve 15 gün sonraki takipte fark yoktu. Tedavi öncesine göre 3. ve 5. haftalardaki DASH-T’taki değişim, US grubunda plasebo grubuna kıyasla anlamlı yüksekti (p<0.017). Hasta memnuniyeti her iki grupta da tedavi ile artmıştı, ancak US grubunda plasebo grubuna göre anlamlı oranda daha yüksekti (p<0.001).

Sonuç: Bu çalışmada, ultrason tedavisinin, lateral epikondilitli hastalarda ağrı, günlük yaşam aktiviteleri ve hasta memnuniyetinde anlamlı düzelme sağladığı gösterilmiştir. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 50-5)