Ersin Odabaşı1, Mustafa Turan1, Hakan Erdem2, Salih Pay2, Mahir Güleç3, Müfit Zeki Karagülle4

Anahtar Kelimeler: Balneoterapi, peloidoterapi, osteoartrit

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı diz osteoartritli hastalarda peloid tedavisinin etkinliğini ortaya koymaktır.

Yöntem ve Gereçler: Bilateral diz osteoartritli 57 hasta çalışmaya alındı. Hastalar çalışmanın yürütüldüğü tarihlerde tedaviye devam edebilme durumlarına göre iki gruba ayrıldı. Çalışma grubundaki hastaların(32 hasta) her iki dizine üç hafta boyunca, hafta tatili günleri dışında her gün, 45°C sıcaklığındaki peloid 30 dakika süreyle uygulandı (toplam 15 uygulama). Peloid uygulamaları aynı uygulayıcı tarafından poliklinik ortamında gerçekleştirildi. Kontrol grubundaki hastalar ise (25 hasta) 2 g/ gün dozunda asetaminofen aldılar. Tüm hastalar, (1) başlangıçta, (2) 15 nci uygulamadan hemen sonra ve (3) tedavi bitiminden 30 gün sonra olmak üzere, hasta grubundan ve değerlendirme dönemlerinden habersiz değerlendiriciler tarafından üçer defa değerlendirildiler. Western Ontario and McMaster Universities osteoarthritis (WOMAC) indeksi, ağrı (VAS, 100 mm), hastalık şiddetinin hastalar ve hekimler tarafından değerlendirildiği indeksler değerlendirilmelerde kullanıldı.

Bulgular: Başlangıç değerleri ile karşılaştırıldığında WOMAC, ağrı ve hastalık şiddet değerlendirme indekslerinde her iki grupta anlamlı azalmalar gözlendi. Çalışma grubundaki düzelmeler, kontrol grubuna göre daha üstündü. Ayrıca, “minimal klinik anlamlılık” gösteren hasta sayısı kontrol grubuna göre, çalışma grubunda anlamlı olarak daha fazla idi.

Sonuç: Peloidoterapi, diz osteoartritli hastalarda ağrı ve fonksiyonel durum üzerinde anlamlı düzelmeler sağlamaktadır. (Turk J Rheumatol 2009; 24: 72-6)