Onur Armağan, Esra Sırmagül, Ayşe Ekim , Başar Sırmagül, Funda Taşçıoğlu, Cengiz Öner

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, IGF-1, osteoporoz

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Fibromiyalji sendromlu (FMS) kadınlarla sağlıklı kadınların Kemik mineral yoğunluğunu (KMY) karşılaştırmak, aynı zamanda KMY ile insulin-like growth faktör-1 (IGF-1) arasındaki ilişkiyi tanımlamaktır.

Yöntem ve Gereçler: Yirmi yedi premenopozal kadın ve aynı yaş grubunda 21 sağlıklı kadın çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan tüm olguların vucüt kitle indeksleri (VKİ), IGF-1 ve osteokalsin düzeyleri değerlendirildi. Dual enerji X-Ray absorpsiyometri yöntemi ile femur boyun, trokanterik bölge ve lomber bölge (L 1-4 ön-arka) KMY ölçümleri yapıldı.

Bulgular: Lomber ve femoral bölge KMY' ları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında FMS' lu hastalarda anlamlı düzeyde azdı (p<0.001). IGF-1 serum konsantrasyonu FMS' lu kadınlarda sağlıklı kadınlardan önemli derecede daha düşük düzeyde idi (p<0.001). Fibromyalji sendromlu hasta grubunda IGF-1 ile KMY (trokanterik ve lomber bölge) arasında anlamlı pozitif bir korelasyon vardı. Gruplar arasında serum osteoklasin düzeyleri farklı bulunmadı.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları özellikle düşük IGF-1 düzeyine sahip premenopozal FMS' lu hastalarda rutin KMY ölçümlerinin yapılması gerektiğini gösterdi (Romatizma 2008; 23: 118-23)