Hale Karapolat1, Sibel Eyigör1, Yeşim Akkoç1, Yeşim Kirazlı1, İsmail Sarı2, Servet Akar2, Nurullah Akkoç2

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmunoloji-Romatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, osteoporoz

Özet

Amaç: Osteoporoz ankilozan spondilit (AS) hastalarında sıklıkla rastlanan bir komplikasyondur. AS hastalarında osteoporoz tanısında kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçüm endikasyonlarını içeren bir kılavuz henüz bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı AS'li hastalarda Bath indeksleri ile KMY arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntem ve Gereçler: AS tanılı 45 erkek hasta (ortalama yaş: 46.96±13.58 yıl) ile 41 sağlıklı erkek kontrol (ortalama yaş: 48.93±6.86 yıl) çalışmaya alındı. AS hastaları Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI), Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI), Bath Spondylitis Metrology Index (BASMI), Bath Ankylosing Spondylitis Radiology Index (BASRI) ile değerlendirildi. Hasta ve kontrol grubunda kemik mineral yoğunluk ölçümleri (KMY), kalça (femur boyun, femur ward üçgeni, femur trokanter) ve lomber total bölgesinden yapıldı.

Bulgular: AS ve kontrol grubu arasında, lomber bölge ve femur ward KMY ve T skorunda AS grubu lehine anlamlı fark saptandı (p<0.05). BASMI skoru ile, femur boyun ve femur ward KMY arasında anlamlı negatif korelasyon gözlendi (p<0.05). BASDAI ve BASFI skoru ile ölçülen tüm bölgelerdeki KMY ve T skoru arasında ilişki saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: AS hastalarında kemik kaybını saptamada femur ward bölgesinin daha uygun olabileceği bulunmuştur. BASMI skorunun, AS hastalarında KMY ölçümleri için yararlı bir yöntem olabileceği sonucuna varılmıştır. (Romatizma 2008; 23: 82-6)