Yasemin Turan1, Mehmet Tuncay Duruöz2, Lale Cerrahoğlu2

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Spondiloartropati, Klinik özellikler

Özet

Amaç: Bu çalışmada spondiloartropati (SpA) hastalarının klinik özelliklerinin tanımlanması amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Avrupa Spondiloartropati Çalışma Grubu (ESSG) tanı kriterlerini karşılayan 120 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 48'i ankilozan spondilit (AS), 42'si reaktif artrit (ReA), 9'u psoriatik artrit (PsA), 3'ü enteropatik artrit (EA) ve 18'i sınıflandırılamayan SpA (uSpA) alt gruplarından oluşmaktaydı. Demografik veriler, klinik bulgular ile sakroiliit evrelemesi not edildi. Entezit şiddeti Mander entezis İndeksi (MEİ) kullanılarak hesaplandı. AS Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAI) ve Hastalık Fonksiyonel İndeksi (BASFI) sırasıyla AS hastalarının hastalık aktivitesini ve fonksiyonel durumunu değerlendirmek amacıyla kullanıldı.

Bulgular: En sık görülen semptom gece ağrısı (%55,1) iken, en sık görülen radyografik tutulum sağ taraf sakroiliit (%95,8) olarak bulundu. Epin kalkanei ise en fazla PsA (%55,5) ve EA (%33,3) hastalarında gözlendi. SpA hastalarındaki entezit görülme oranı %86,7 olarak bulundu. SpA hastalarında en fazla tutulan entezis bölgesinin sakroiliak bölge olduğu saptandı (%50). Üveit en fazla AS hastalarında (%16,7) gözlenirken topuk ağrısı yakınması en fazla ReA hastalarında (%47,6) gözlendi.

Sonuç: SpA hastalarının birçok klinik bulguları ortak olmakla birlikte hastaların en fazla rahatsız olduğu yakınmanın gece ağrısı olduğu gözlendi. Bu açıdan hastaların bu konuda sorgulanıp medikal tedavilerinin bu açıdan düzenlenmesi gerekmekte olduğunu düşünmekteyiz. (Rheumatism 2008; 23: 46-51)