Ufuk Şen1, M. Zeki Karagülle2, Mine Karagülle2

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı, Tokat
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Diz, osteoartrit, tedavi, peloidoterapi

Özet

Amaç: Bu çalışma diz osteoartritli hastalarda peloidoterapinin (tıbbi çamur tedavisi) ağrı, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi üzerindeki etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Hastalar ve Yöntem: Amerikan Romatoloji Derneği kriterlerine göre diz osteoartriti tanısı konmuş 20 hasta çalışma grubunu oluşturdu. Hastalarımızın ortalama yaşı 56.95 (45-67) yıl olup;15'i kadın, 5'i erkek idi. Tüm hastalarımızda bilateral tutulum mevcuttu. Uygulanan tıbbi çamur Denizli Sarayköy orjinli olup 45ºC sıcaklığında, 30 dakika süre ile lokal paket tarzında ve günde bir seans uygulandı. Tedaviye 12 gün devam edildi.

Bulgular: Tüm hastalarımız tedavi öncesi, tedavi bitiminde ve üçüncü ayın sonunda olmak üzere Görsel Ağrı Skalası (GAS), Western Ontario McMaster Osteoarthritis Index (WOMAC) ve ve Medical Outcomes Study Short Form-36 Health Survey (SF-36) ölçekleri kullanılarak değerlendirildi. Bu sonuçlara göre; GAS, WOMAC ve SF-36'nın fiziksel fonksiyon, fiziksel rol kısıtlılığı, ağrı, genel sağlık, vitalite ve mental sağlık parametrelerinde ileri derecede düzelme (p<0.0001), sosyal fonksiyon ve emosyonel rol yönünden ise orta derecede anlamlı düzelme (p<0.05) olduğu saptandı.

Sonuç: Peloidoterapinin uygun seçilmiş diz osteoartritli hastalarda erken dönemde olumlu sonuçlar verdiği ve ileri yaştaki hastalarda zaman kazandırıcı bir yöntem olarak güvenle kullanılabileceği sonucuna varıldı. (Romatizma 2007; 22: 55-9)