Şenay Özdolap1, Selda Sarıkaya1, Ülkü Koç2, Aynur Başaran1

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
2Bayburt Devlet Hastanesi, Bayburt, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Diz osteoartriti, traksiyon

Özet

Amaç: Diz osteoartriti tedavisinde traksiyon tedavisinin etkinliğini araştırmak.

Hastalar ve Yöntem: Diz osteoartriti tanısı almış 43 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ayakta basarak ön-arka diz grafileri çekildi ve Kellgren- Lawrence sınıflaması yapıldı. Yirmi dört hasta traksiyon, hot pack, mikrodalga ve kuadriseps izometrik egzersizleri ile, 19 kontrol hastası hot pack, mikrodalga ve kuadriseps izometrik egzersizleri ile 15 seans tedavi edildi. Traksiyon tedavisi, hastalar masa üzerinde oturur pozisyonda, diz tam ekstansiyonda 20 dakika süre ile 15 kg ağırlık uygulanarak intermittant olarak yapıldı. Tüm hastaların tedavi öncesi ve sonrası diz eklem hareket açıklığı goniometrik olarak ölçüldü. Diz ağrısı vizüel analog skala (VAS) (hareket ve istirahatte) ile, fonksiyonel durum Lequesne Fonksiyonel ‹ndeksi ile değerlendirildi. Tüm değerlendirmeler tedavi başlangıcında ve tedavi bitiminde yapıldı.

Bulgular: Traksiyon grubunda tedavi öncesi ve sonrası VAS (hareket sırasında) (p<0.05), VAS (istirahat sırasında) (p<0.05) ve Lequesne Fonksiyonel indeksi (p<0.05) parametrelerinde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir azalma saptandı.

Sonuç: Diz osteoartritinde traksiyon tedavisinin ağrı ve fonksiyonel durum üzerinde yararlı etkisi olduğunu düşünmekteyiz. (Romatizma 2006; 21: 84-6)