Bülent Bütün1, Cahit Kaçar1, Deniz Evcik2

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizisel Tıp ve Rehabilitasyon AD-Romatoloji Bilim Dalı
2Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Hyaluronan, diz osteoartriti

Özet

Çalışmanın amacı: Üntra-artiküler hyaluronan injeksiyonlarının diz osteoartriti (OA) üzerindeki etkilerini araştırmak.

Hastalar ve Yöntem: ACR (American Collage of Rheumatology) kriterlerine göre bilateral OA tanısı konmuş 28 hasta bu çift-kör, randomize ve plasebo kontrollü çalışmaya dahil edildi. Toplam 56 diz Kellgren-Lawrence radyolojik skorlamasına göre grade II veya III dejenerasyona sahiptir. Her hastanın bir dizi rastgele aktif olarak kabul edilip 2 ml intraartiküler sodyum hyaluronate solüsyonu (15 mg/ml) enjekte edildi. Diğer diz plasebo kabul edilerek 2 ml serum fizyolojik aynı şartlarda ve aynı seansta yapıld ı. Haftada 1 enjeksiyon olmak üzere öncesi 1., 2., 3. ve 5. hafta sonu olmak üzere 5 kez yapıldı. Sonuçlar: 5 Haftalık izleme peryodu sırasında önemli kabul edilecek hiçbir yan etkiye rastlanmadı. Her iki grupta 5. hafta sonunda başlangıca göre anlamlı düzelmeler görüldü ancak aktif grup lehine olan istatistiksel olarak anlamlı düzelme dışında diğer parametrelerde fark görülmedi. Hyaluronan ve serum fizyolojik injeksiyonlar ının diz ozteoartriti üzerine etkisi genellikle benzerdi.

Sonuç: Sodyum hyaluronatın diz osteoartriti üzerine 5 haftalık takip peryodu boyunca etkisi plaseboya benzer bulunmuştur.