Güneş Yavuzer1, Serpil Savaş2, Peyman Yalçın1, Gülay Dinçer1, Atilla Elhan3

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, kalsitriol, kalsiyum, tedavi

Özet

Tedavisi halen tartışmalı olan osteoporoz, kemiğin en sık görülen metabolik kemik hastalığıdır. Bu prospektif, randomize, bir yıllık klinik çalışma, postmenopozal osteoporozda kalsitriolün (1,25-dihidroksivitamin 03) etkinliği ve güvenliğini araştırmak için planlandı. Yaşları 45-69 arasında değişen 70 hasta, bir yıl boyunca kalsitriol (Günde iki kez 0.25gr) veya ilave kalsiyum (1gr/gün) alacak şekilde randomize olarak iki gruba ayrıldılar. Tedavi sonuçlarının izlenmesi için lomber omurga ve femur boynu kemik mineral dansiteleri (KMD), ağrı şiddeti, özürlülük skorları, ve kemik dönüşüm göstergeleri (serum osteokalsin ve idrar hidroksiprolin düzeyleri) kullanıldı.

Başlangıçta gruplar yaş, vücut kitle indeksi, menopoz sonrası geçen süre, başlangıç KMD'leri, ağrı şiddeti, ve özürlülük skorları açısından özdeşti. Çalışmanın sonunda kalsitriol grubunda lomber omurga KMD değerleri, ağrı şiddeti ve idrar hidroksiprolin düzeyleri belirgin olarak düzeldi ancak femur boynu KMD değeri, özürlülük skorları ve serum osteokalsin düzeylerinde değişiklik gözlenmedi. Kalsiyum grubunda incelenen değişkenlerden hiçbirinde fark bulunmadı. Tedavi protokollerine uyum yüksekti ve ilaçların klinik veya laboratuvar yan etkileri gözlenmedi.

Sonuç olarak postmenopozal osteoporozda kalsitriol tedavisi etkin ve güvenli bulundu.