Selda Kısaoğlu, H. Rana Erdem, Gönül Göncü, Z. Rezan Yorgancıoğlu

S.BAnkara Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR Kliniği

Anahtar Kelimeler: Myofasial ağrı sendromu, ultrason tedavisi

Özet

Myofasial ağrı sendromu(MAS), bir veya daha fazla adalede gergin bantlarda lokalize olan ve tetik nokta adı verilen hipersensitif alanların varlığı ve bu bölgelerden kaynaklanan yansıyan ağrı ile karakterize geniş bir grup kas hastalığıdır. Tedavide primer amaç tetik noktaların inaktivasyonu ile ağrı siklusunun kırılmasıdır. Bu çalışmamızın amacı, MAS'da ultrason tedavisinin etkinliğini objektif parametrelerle değerlendirmektir. Çalışmaya MAS tanısı alan, yaşları ortalama 30±8,4 yıl olan, 40 bayan hasta alınmış ve randomize olarak 20 kişilik iki alt gruba ayrılmıştır. Birinci gruba (Ultrason tedavi grubu) 10 gün süre ile hotpack ve ultrason, ikinci gruba (Kontrol grubu) ise sadece hotpack uygulanmıştır. Ultrason tedavi grubunda tedavi sonrası yapılan değerlendirmede, basınç ağrı eşiği ve doku komplians değerlerinde tedavi öncesi yapılan ölçümlere göre istatistiksel olarak anlamlı artış (p< 0,05), VAS'ta ise anlamlı düşme (p<0,05) saptanmıştır. Kontrol grubunda tedavi sonrası doku komplians ve basınç ağrı eşiği değerlerinde hafif artış izlense de istatistiksel olarak anlamlılık tesbit edilememiştir (p>0,05). İki grubun birbiriyle karşılaştırılmasında ise, ultrason tedavi grubunda VAS, doku kompliansı ve basınç ağrı eşiği değerlerindeki değişiklikleri istatistiksel olarak daha anlamlı idi(p< 0,05). Çalışmamızın sonucunda, MAS tedavisinde zaman zaman kullanılabilen kontrstimülasyon tekniklerinden biri olan ultrason tedavisinin etkinliği objektif parametrelerle belirlenmiş ve bu tedavi yönteminin uygun vakalarda önemli bir seçenek olabileceği görüşüne varılmıştır.