Erhan Arif Öztürk, Haydar Gök, Peyman Yalçın

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ankara

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, alendronat sodyum, kalsitriol, kemik mineral yoğunluğu, kemik döngüsü belirteçleri

Özet

Bu çalışmada, postmenopozal osteoporoz tedavisinde kullanılan alendronat sodyum ve kalsitriol kombine tedavisinin kemik yoğunluğu ve kemik döngüsü üzerine olan etkinliğinin araştırılması amaçlandı. Osteoporoz İzlem Polikliniğine başvuran ve yaşları 45-70 arasında değişen 540 kadın hasta değerlendirmeye alındı. Tıbbi öykü, fiziksel muayene, laboratuvar değerlendirme ve kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümlerinden sonra uygun bulunan 200 hasta çalışmaya alındı ve rastgele 4 farklı tedavi grubuna ayrıldı. 2 yıl süreyle birinci gruba 10 mg/gün alendronat sodyum ve 0,25x2 mcg/gün kalsitriol, ikinci gruba 10 mg/gün alendronat sodyum, üçüncü gruba tek başına 0,25x2 mcg/gün kalsitriol ve dördüncü gruba 1000 mg/gün kalsiyum verildi. İlk üç tedavi grubuna ek olarak günlük 1000 mg kalsiyum verildi. Hastalar tedavi başlangıcında ve 6 aylık aralar ile değerlendirmeye alındı. Kemik döngüsü belirleyicileri 6 ayda bir ölçüldü. KMY ölçümleri tedavi başlangıcında, birinci ve ikinci yılın sonunda yapıldı. Tedavi sonunda alendronat sodyum ve kalsitriol kombinasyon grubunun postmenopozal osteoporoz tedavisinde lomber omurga ve femur boynu KMY değerlerinde daha fazla artış oluşturduğu ve kemik döngüsünü daha fazla baskıladığı sonucuna varıldı.