Reyhan Tuncay, Eda Gürçay, Ece Alanoğlu, Güher Yezer, Aytül Çakcı

Sağlık Bakanlığı, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji sendromu, lazer tedavisi, enjeksiyon Tedavisi

Özet

Amaç: Fibromiyalji sendromu (FS) ağrı ve hassas noktalarla karakterize bir hastalıktır. Tedavisinde değişik fizik tedavi modaliteleri, hassas noktalara lokal anestezik (LA) enjeksiyonu uygulamalarından yararlanılmaktadır. Çalışmamızın amacı, FS'li hastalarda hassas noktalara LA enjeksiyonu ya da düşük güçlü lazer (DGL) uygulamasının, ağrı ve ağrı dışındaki semptomlar üzerine etkilerinin incelenmesidir.

Hastalar ve Yöntem: ACR kriterlerine göre FS tanısı almış 30 kadın hasta çalışmaya kabul edildi ve tedavi açısından randomize olarak iki gruba ayrıldı. Hassas noktalara 1. grupta LA enjeksiyonu, 2. grupta DGL tedavisi uygulandı. Hastalar tedavi öncesi ve 15. günde ağrı, hassas noktalardaki ağrı, kas spazmı, sabah tutukluğu, uykusuzluk ve yorgunluk, hassas nokta sayısı ve Fibromiyalji Etki Sorgulaması (FES) ile değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların demografik özelikleri benzerdi ve gruplar arasında tedavi öncesi ölçümlerde fark yoktu. Tedavi sonrası 15. günde yapılan ağrı (p=0.003), hassas noktalardaki ağrı (p=0.004), uykusuzluk (p=0.018) ve yorgunluk (p=0.015) dereceleri, hassas nokta sayısı (p=0.003) ve FES (p=0.039) değerleri DGL grubunda LA enjeksiyonu grubuna göre daha düşük bulundu. Grup içi incelemelerde LA enjeksiyonu grubunda sabah tutukluğu hariç tüm parametrelerde, DGL grubunda ise tüm parametrelerde anlamlı azalmalar tespit edildi.

Sonuç: FS'li hastalarda LA enjeksiyonu ve DGL uygulamaları ağrı ve hastalık semptomlarında düzelme sağlamaktadır. Her iki tedavi yöntemi kendi aralarında karşılaştırıldığında DGL tedavisinin erken dönem bulgularında daha belirgin düzelme sağladığı dikkat çekmektedir. (Romatizma 2006; 21: 1-4)