Ece Kaptanoğlu1, Çınar Yıldırım2, Cahit Kaçar2, Tiraje Tuncer2, Aker Akyokuş2

1Cumhuriyet Üniveristesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Romatoloji BD
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Romatoloji BD

Anahtar Kelimeler: Seronegatif spondiloartropatiler, sülfasalazin

Özet

Sülfasalazin (SSZ) seronegatif spondiloartropatilerde (SpA) etkin ve güvenilir bir hastalık modifiye edici ajan olarak bilinmektedir. Bu çalışma, SSZ'in periferik ve aksiyel tutulum üzerindeki etkinliğini araştırmak amacıyla planlandı.

Çalışmaya 11 kadın, 30 erkek olmak üzere toplam 41 hasta alındı. Hastaların tanıları, hastalık süreleri, aile öyküleri, ekstra-artiküler tutulumları, sabah tutukluğu süresi, VAS, ilaca bağlı yan etkiler, hastaların ilaca uyumu, ilaçtan yararlanma oranları ve kullanılan diğer ilaçlar kaydedildi. Hastalara fizik muayene yapılarak tutulan ve aktif olan eklemler saptandı. Laboratuvar parametreleri olarak hastalığın aktivitesini ve ilaç yan etkilerini yansıtabilecek tam kan sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı, CRP, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, tam idrar analizleri ve HLA-B27 doku antijeni çalışıldı. Fizik muayene ve laboratuar değerlendirmeleri SSZ başlanmadan önce ve tedavinin dördüncü ayında yapıldı.

Tüm grup göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, klinik etkinlik tedavi öncesi ve tedavinin dördüncü ayında aktif olan eklem sayısı, sabah tutukluğu ve VAS değerleri arasındaki istatistiksel olarak anlamlı fark ile desteklendi (p<0,05).

Periferik eklem tutulumu 17 hastada saptandı ve bu grupta tedavi sonrası aktif eklem sayısı, sabah tutukluğu ve VAS'ta iyileşme bulunurken, periferik eklem tutulumu olmayan grupta ise aktif eklem sayısı ve VAS'ta iyileşme vardı (p<0,05).

Sonuç olarak bu çalışmada, SSZ hem periferik, hem de kök eklem ve aksiyel tutulumu olan hastalarda etkin görünmektedir.