Sevim Akçavuş1, Aynur Karagöz1, Canan Aybay1, Canan Çelik1, Metin Yücel2

1Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, disabilite

Özet

Amerikan Romatizma Cemiyeti (ACR) kriterlerine göre diz osteoartriti tanısı konmuş, yaş ortalaması 60,7±8,9 yıl olan 102 hasta (89 kadın, 13 erkek) çalışmaya alındı. Objektif yöntemlerle hastaların ağrı (diz ağrı skalası), hastalık şiddeti (Lequesne şiddet indeksi), radyografik bulgular (Kellgren-Lawrence) ve disabiliteleri (HAQ) değerlendirilerek bunlar arasındaki ilişki araştırıldı. Ağrı şiddeti ile radyografik bulgular arasında ilişki bulunamazken (p>0,05), ağrı sıklığı ile radyografik bulgular arasında zayıf bir korelasyon vardı (p=0,05). Radyografik bulgular ile disabilite arasında ilişki bulunamazken (p>0,05), en çok ağrı ve Lequesne hastalık şiddeti ile disabilite arasında ilişki bulundu (p<0,01).