Deniz Evcik1, Füsun Aytaç2

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, egzersiz tedavisi

Özet

Primer fibromiyalji sendromu (PFS) çok sık karşılaştığımız romatizmal bir hastalıktır ve birçok farklı tedavi seçeneği vardır. Bu çalışmanın amacı, PFS olan hastalarda ev ve grup egzersiz tedavisinin etkinliğini araştırmaktır.

Çalışmaya Amerikan Romatizma Koleji (ACR) kriterlerine göre tanı konmuş toplam 62 primer fibromiyaljili hasta alındı. Hastaların yaşları 32-60 arasında değişmekteydi. Hastalar rastgele üç gruba ayrıldılar. Hiçbir hasta son üç yıldır günlük basit ev egzersizleri veya aerobik grup terapisi almamıştı. Birinci gruba (n=21) ev egzersiz programı gösterildi. İkinci grup (n=21) haftada üçgün aerobik egzersiz programına katıldı. Üçüncü grup (n=20) kontrol grubu olarak kabul edildi. Hastalar hassas nokta sayısı, ağrı için Görsel Analog ölçek (VAS) ve Fibromiyalji etki sorgulaması (FIQ) ile değerlendirildiler.

Tedavi sonrasında grup 2'de hassas nokta sayısında, VAS'da ve FIQ'da istatistiksel anlamlı farklılık olduğu tespit edildi (p<0.001). Grup 1'de de kontrol grubuyla karşılaştırıldığında VAS ve FIQ'da anlamlı düzelme olduğu ancak hassas nokta sayısında değişiklik olmadığı gözlendi (p<0.01).

PFS olan hastalar çoğunlukla ağrı ve günlük yaşam etkinliklerindeki zorluktan yakınmaktadırlar. Bu çalışma ev yada dışarıda grupla beraber yapılan egzersizin fibromiyaljili hastaların tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca egzersiz programının sedanter yaşam süren ve çoğunlukla evde zaman geçiren hastaların motivasyonunda rol oynadığını düşünmekteyiz.