Deniz Evcik1, Burçak Kızılay1, Gökhan Maralcan2

1Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
2Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD

Anahtar Kelimeler: Diz osteoartriti, intraartiküler tenoksikam

Özet

Osteoartrit dizde ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açan dejeneratif bir hastalıktır. Tedavisinde intraartiküler uygulamalar son yıllarda güncelleşmiştir. Bu çalışmada intraartiküler tenoksikam enjeksiyonunun etkinliğini araştırdık. ‚alışmaya diz osteoartriti olan toplam 50 hasta alındı ve hastalar rastgele iki gruba ayrıldılar. Her iki gruba parasetamol grubu analjezik ilaç, hot-pack ve egzersiz uygulandı. İlk gruba ayrıca intraartiküler tenoksikam enjeksiyonu yapıldı. Hastalar ağrı ve fonksiyonel kapasiteleri yönünden değerlendirildiler. Ağrı Görsel Analog Ölçek (VAS), fonksiyonel kapasite ise Lequesne- Samson indeksi ile ölçüldü. Tedaviden bir ay sonraki değerlendirmede intraartiküler enjeksiyon yapılan hasta grubunda her iki parametrede de istatistiksel anlamlı düzelme tespit edildi (p<0,001). Sonuç olarak bir steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç olan tenoksikamın osteoartrit tedavisinde oral kullanımının yanısıra intraartik üler kullanımının da etkin olduğunu düşünmekteyiz.