Meltem Sayın1, Mehmet Eryılmaz2, Nehir Samancı3, Tiraje Tuncer3

1Antalya-Elmalı Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, depresyon, anksiyete

Özet

Romatoid artritin gerek etiyopatogenezinde gerekse prognozunda ruhsal durumun rolü olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın amacı romatoid artritte hastalık aktivite parametreleriyle ruhsal ölçekler arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Çalışmaya 19 kadın, 4 erkek toplam 23 hasta alındı. Ortalama yaş 46,16±13,26 idi. Hastalık süreleri 143,58 ± 105,97 aydı.

Yaş, hastalık süresi, sabah tutukluğu, HAQ, kavrama gücü, sedimantasyon hızı, CRP, lökosit ile ruhsal değişkenler arasında korelasyon saptanmadı.

Eklem şişliği skorları ile Hamilton depresyon ve durumluluk kaygı ölçeği skorları arasında; eklem hassasiyet skorları ile durumluluk kaygı ölçeği skorları arasında; VAS ile Hamilton anksiyete ve durumluluk kaygı ölçeği skorları arasında anlamlı ilişki saptandı.Yürüme zamanı ile durumluluk kaygı ölçeği arasında pozitif korelasyon vardı.

Bu çalışma, romatoid artritli hastaların depresyon ve sürekli anksiyete açısından belirgin bozukluk göstermediklerini, bununla birlikte hastaların anlık anksiyeteleri ile eklem hassasiyeti, şişliği ve subjektif ağrı algısının karşılıklı olarak birbirlerini etkilediklerini göstermektedir. Bu nedenle hastaların takibinde fiziksel parametrelerin yanında ruhsal parametrelerin gözönünde bulundurulması tedavinin başarısını olumlu yönde etkileyebilir.