Zeynep Güven, Demet Ofluoğlu, Nadire Özaras, Önder Kayhan

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Flurbiprofen, kronik bel ağrısı

Özet

Dünyada kronik bel ağrısı artan insidansı, sosyal ve medikal etkileri nedeniyle majör bir problemdir. Daha çok çalışan gençleri ve orta yaş grubundan insanları etkiler. Bu çalışmada steroid olmayan bir antienflamatuar ilaç olan flurbiprofenin kronik bel ağrısı üzerine etkinliğini araştırmayı amaçladık. Hastalar 20'şer kişilik iki gruba ayrıldı. Birinci gruba 100 mg'lık flurbiprofen tabletlerinden günde iki kez olmak üzere toplam 200 mg., ikinci gruba ise plasebo verildi. Hastalar çalışmanın başlangıcında, birinci ve dördüncü haftalarda Artrit Etki Ölçeği (AEÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Görsel Analog Skalası (GAS) ile değerlendirildi. Ayrıca ilacın etkinliği 4 dereceli bir skala ile sorgulandı. Yan etkiler ve laboratuvar değerleri dökümente edildi. Tedavi grubunda AEÖ ile ölçülen duygu durumu ile hekim ve hastanın değerlendirdiği 4 dereceli ilaç etkinliği skalası skorlarında 4. haftada istatistiksel olarak anlamlı düzelme görülürken, 1. hafta skorlarında bir değişme görülmedi.

Çalışmamızda flurbiprofen kullanımının kronik bel ağrısında depresyon skorlarını etkilemediği ancak analjezik yönden semptomatik etkinliği sebebi ile fonksiyonel durumda iyileşmeye yol açtığı sonucuna varıldı.