Ümit Dündar1, Deniz Evcik1, Tuncay Çakır1, Orhan Aktepe2, Mustafa Altındiş2, Vural Kavuncu1

1Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Afyon
2Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji AD, Afyon

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, Anti-CCP, hastalık aktivitesi, radyolojik hasar

Özet

Son yıllarda romatoid artritli (RA) hastalarda Anti-CCP (cyclic citrullinated peptide) antikorlarının klinik önemi araştırılmaktadır. Anti-CCP antikorlarının eroziv artrit gelişimi ve radyolojik hasar ile de ilişkili olabileceği bildirilmiştir. Bu çalışma, RA hastalarındaki Anti-CCP antikor düzeylerinin hastalık aktivitesi ve radyolojik hasar ile olan ilişkisini saptamak amacı ile planlandı. Çalışmaya RA tanısı almış olan toplam 37 (12 E / 25 K) hasta alındı. Hastalar fizik muayene sonrasında klinik, laboratuvar ve radyolojik parametreler açısından değerlendirildiler. Klinik bulgular görsel analog skala (GAS) ve hastalık aktivite skoru (DAS 28) ile değerlendirildi. Laboratuvar incelemede romatoid faktör (RF), eritrosit sedimentasyon hızı (ESR), C-rektif protein (CRP) ve Anti-CCP düzeylerine bakıldı. Radyolojik hasar ise modifiye Larsen skorlama ile ölçüldü. Hastaların 15'inde (%40,5) RF pozitif, 22'sinde (%59,5) ise negatif olarak tespit edildi. Anti-CCP sonuçları ise 24 hastada (%64,9) pozitif, 13 hastada (% 35,1) negatif bulundu. Anti-CCP pozitif ve negatif hastalar karşılaştırıldığında; ortalama ESR ve CRP değerleri, DAS 28 ve GAS skorları, modifiye Larsen skorları arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Sonuç olarak her ne kadar bu çalışma ile RA ile Anti-CCP pozitifliği arasında klinik ve radyolojik bir ilişki bulunamamasına karşın, bu ilişkiyi araştırmak için daha geniş hasta grupları içeren yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.