Havva TALAY ÇALIŞ1, Serap TOMRUK SÜTBEYAZ1, Emel GÜLER1, Canan HALICI2, Hatice SAYAN1, Ali KOÇ3, Metin KONK4, Jülide Aksel YAZICIOĞLU1

1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey
2Department of Biochemistry, Kartal Yavuz Selim State Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Radiology, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey
4Department of Biochemistry, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey

Anahtar Kelimeler: İntrartiküler enjeksiyon, diz osteoartriti, trombosit zengin plazma

Özet

Amaç: Bu çalışmada ileri diz osteoartritinde otolog trombositten zengin plazma uygulamalarının ağrı, fonksiyonel durum ve kıkırdak rejenerasyonu açısından etkinliği değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Son bir yıldır kronik diz ağrısı olan, Kellgren-Lawrence Skalasına göre sınıf 3-4 diz osteoartriti ve görsel analog ölçeği değeri 5’in üstünde olan, son altı ay içinde fizik tedavi almamış ve en az son üç ay nonsteroid antiinflamatuar ilaç ve analjezik kullandığı halde tedaviye yanıt vermeyen 82 hasta (13 erkek, 69 kadın; ort. yaş 63.5±9.3 yıl; dağılım 40-88 yıl) çalışmaya alındı. Seksen iki hastanın 103 diz eklemine tedavinin başlangıcında ve birinci ve ikinci haftalarda intraartiküler trombositten zengin plazma uygulandı. Trombositten zengin plazma 20 hastada iki dize uygulandı. Hastalar uygulama öncesi ve sonrası birinci ve ikinci haftada ve üçüncü ve altıncı ayda klinik olarak görsel analog ölçeği, fonksiyonel olarak Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi ve altı dakika yürüme testi ile değerlendirildi. Kıkırdak kalınlıkları tedavi öncesinde ve tedaviden sonra üçüncü ve altıncı ayda ultrasonla ölçüldü. Elde edilen sonuçlar karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların görsel analog ölçeği değerleri tedavi öncesi değerlere göre tedaviden sonra üç ve altıncı aylarda anlamlı olarak düştü (p<0.001). Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksine göre karşılaştırıldığında, tedavi sonrası tüm değerler anlamlı olarak düzeldi (p<0.001). Altı dakika yürüme testi sonuçları tedavi öncesi sonuçlara göre tedavi sonrası üç ve altıncı ayda düzeldi (p<0.05). Kıkırdak kalınlıkları tedaviden sonraki üç ve altıncı ayda tedavi öncesine göre anlamlı olarak arttı (p<0.05).
Sonuç: Trombositten zengin plazma tedavisinin ağrı, fonksiyonel durum ve kıkırdak rejenerasyonu açısından ileri osteoartritli hastalarda da etkin, güvenilir, kolay uygulanabilir ve düşük maliyetli bir uygulama olduğunu düşünüyoruz.