Merih BİRLİK1, Sedat ÇAPAR2, Servet AKAR1, İsmail SARI1, Fatos ÖNEN1, Nurullah AKKOÇ1

1Department of Rheumatology, Medical Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
2Department of Statistics, Dokuz Eylul University, Faculty of Science, İzmir, Turkey

Anahtar Kelimeler: Kortikosteroid korunması, glukokortikoid, steroid olmayan antiinflamatuar ilaç, tümör nekroz faktör inhibitörü, romatoid artrit

Özet

Amaç: Bu çalışmada romatoid artritli (RA) hastalarda anti-tümör nekroz faktör (anti-TNF) tedavisinden önce ve sonra farklı zaman aralıklarında steroid olmayan antiinflamatuar ilaç (NSAİİ) veya glukokortikoid (GK) kullanımının azalıp azalmadığı araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Anti-TNF uygulanan 18 yaş ve üzeri hastaları tespit etmek için 2000-2005 yıllarını kapsayacak şekilde Emekli Sandığı’nın elektronik reçete kayıtlarından veriler çekildi. Piyasada bulunabilen tüm TNF blokerleri, NSAİİ’ler ve GK’ler araştırma hedefimizdi. Hastalar sürekli anti-TNF kullanımı süresine göre tanımlanan üç gruba ayrıldı (epizot-1: >90 gün, epizot-2: >180 gün, epizot-3: >365 gün). Veri tabanında tespit edilen ilk anti-TNF reçetesi indeks reçete olarak tanımlandı ve tarihi tedavinin başlangıç tarihi olarak alındı. Anti-TNF ajanlarına başlanmadan önceki ilk üç, altı ve 12 ay boyunca GK ve NSAİİ tüketimleri, anti-TNF ajanlarına başlandıktan sonra aynı sürelerdeki tüketimlerle karşılaştırıldı.
Bulgular: Anti-TNF tedavi öncesi ve sonrasında altı ve 12 aylık eşleştirilmiş sürelerdeki GK tüketimleri karşılaştırıldığında, anlamlı şekilde azalmış ortalama günlük GK alımı olduğu görüldü. Elde edilen azalma oranları altı ayda %11, 12 ayda %30 idi. Anti-TNF tedavisine başlanması, azalmış NSAİİ kullanımı ile ilişkili bulundu. Bu örüntü, ilk epizottaki tüketim karşılaştırmaları dışında GK kullanımına benzerdi.
Sonuç: Anti-TNF tedavisi RA’lı hastalarda NSAİİ ve GK kullanımını azalttı. Her iki ilaç grubu için azalmış tüketim kanıtlarına istatistiksel olarak anlamlı şekilde biyolojik tedavi başlanmasından sonraki ilk altı ayda ulaşıldı.