Tolga AKSU1, Erdem GÜLER1, Nurcan ARAT2, Ali ZORLU3, Birhan YILMAZ3, Ümit GÜRAY4, Omaç TÜFEKÇİOĞLU4, Halil KISACIK4

1Department of Cardiology, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of Cardiology, Florance Nighthingale University Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Medical Faculty of Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
4Department of Cardiology, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, kardiyak tutulum, dissenkroni, doku Doppler ekokardiyografi

Özet

Amaç: Bu çalışmada, bariz kardiyovasküler hastalığı olmayan, Behçet hastalığı (BH) olan hastalarda darbeli dalga Doppler ve doku Doppler ekokardiyografi yöntemleriyle dinlenme sırasında sol ve sağ ventriküler fonksiyonlar değerlendirildi ve yaş ve cinsiyet uyumlu deneklerle karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Kardiyovasküler semptomları olmayan, BH'li 54 hasta (12 erkek, 42 kadın; ort. yaş 35±8 yıl; dağılım 18-51 yıl) ve 36 yaş uyumlu kontrol (12 erkek, 24 kadın; ort. yaş 33±5 yıl; dağılım 18-47 yıl) çalışmaya dahil edildi. Kardiyak fonksiyonlar konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirildi.
Bulgular: Sol ventriküler sistolik fonksiyonun konvansiyonel indeksleri her iki grupta benzer olsa da kontrollere kıyasla BH’li hastalarda mitral anüler sistolik hız daha düşük (p<0.001) ve miyokardiyal performans indeksi daha yüksekti (p<0.001). Kontraktil disfonksiyonun erken bir tanısal belirteci olarak intra- ve interventriküler dissenkroni BH’li hastalarda daha yaygındı. Buna ek olarak, kontrol grubuna kıyasla BH’li hastalarda <1 mitral E/A oranı daha yaygın (p<0.001), izovolümik rahatlama zamanı (p=0.032) ve mitral deselerasyon zamanı (p=0.037) daha uzundu. Sağ ventriküler fonksiyonun tüm Doppler parametreleri BH’li hastalarda bozulmuştu. Atriyal septal anevrizma BH’li hastalarda kontrollerde olduğundan daha sıktı (p=0.007).
Sonuç: Behçet hastalığı olan hastalarda sağ ventriküler ve sol ventriküler fonksiyon bozulmuştu. Klinik olarak sessiz kardiyovasküler tutulum, BH’li asemptomatik hastalarda bile doku Doppler ekokardiyografi ile erken tespit edilebilir.